معرفی: در این درس ابتدا به تعریف خلاقیت می پردازیم. سپس به بررسی اجمالی تحولات مفهوم خلاقیت در گذر تاریخ می‌پردازیم و در پایان سه رویکرد:
1. شخصیت شناختی
2. شناختی
3. اجتماعی-فرهنگی

به مطالعه ی خلاقیت را معرفی و پیامدهای پرورشی رویکرد شناختی-اجتماعی را مورد بحث قرار می دهیم.

محتوای درس
پیشرفت 0% مرحله 0/1