وضعیت فعلی
نیاز به ثبت‌نام است.
هزینه
بسته است
شروع یادگیری
امکان شرکت در این دوره فعلا وجود ندارد

کارکرد اجرایی یک مفهوم عصب- روان‌شناختی است که اشاره به ساختارها و پردازشهای عصبی مورد نیاز برای برنامه-ریزی و راهبری فعالیتها، شامل آغاز تکلیف، به انجام رسانیدن، حافظه کاری، توجه پایدار، بازبینی عملکرد، بازداری از تکانه ها و پشتکار هدف مند فرد، دارد. اگرچه رشد کارکردهای اجرایی قبل از تولد آغاز می شود، اما در دو دهه اول زندگی پیشرفت آشکاری دارند. از زمانی که کودکان ارتباط با محیط پیرامونشان را آغاز می کنند بزرگسالان از آنها انتظار دارند تا کارکردهای اجرایی آنها (از خود- تنظیمی رفتارشان برای انجام مسئولانه مهارتهای برنامه ریزی و آغازگری تا انجام بهینه کارهای روزانه) ارتقا یابد. والدین و معلمان از کودکان انتظار دارند در کارکردهای اجرایی پیشرفت نشان دهند، حتی اگر از چیستی این کارکردها و چگونگی تأثیر آنها بر رفتار و عملکرد مدرسه، آگاهی نداشته باشند. رشد این کارکردها زیرساخت توسعه مهارتهای تفکر در کودکان و نوجوانان را فراهم می سازد و می تواند موجب ارتقای مهارتهای تحصیلی آنها شود. به عبارت دیگر، پرورش کارکردهای اجرایی به توانایی کنترل و مدیریت بهتر رفتار، و کسب موفقیت تحصیلی منجر می‌شود.