آموزش تلفیقی (داستان- ریاضی)

آموزش تلفیقی (داستان- ریاضی) یادگیری موضوعات درسی در قالب فعالیتهای مدرسه‌ای برای بسیاری از کودکان امری کسل کننده و غیرجذاب است. اگرچه این موضوعات برای آینده تحصیلی و زندگی کودکان دارای اهمیت است، اما چون این موضوعات به صورت انتزاعی و در ساختار غیرمرتبط با […]